Ludvig Andreas Christopher Kraagstad
(1746-Før 1840)
Marthe Lorentze Nielsdatter Sivertsen
(1761-Efter 1840)
Georg Ludvig Krogstad
(Omkr 1795-1861)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Wilhelmine Augusta Goldschmidt

2. Hansine Sophie Christine Petersen

Georg Ludvig Krogstad

  • Født: Omkr 1795, Norge
  • Ægteskab (1): Wilhelmine Augusta Goldschmidt før 1818
  • Ægteskab (2): Hansine Sophie Christine Petersen før 1828
  • Død: 11.1.1861, Almindeligt hospital, København i en alder af ca. 66 år
  • Begravet: 17.1.1861, Almindeligt hospital
Billede

  Forskningsnotater:

1790erne født i Norge
Overkrigskommisær og Brandkommisær

1801
København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Sankt Annæ Vester Kvarter, Matr. 162, 923, FT-1801, A5029
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ludvig (Kraagstad) Krogsted 55 Gift Huusbond Toldbetj.
Marthe Lorentze [Krogsted] 40 Gift hans Kone
Maren Kirstine [Krogsted] 9 Ugift deres Datter
Ane Marie [Krogsted] 7 Ugift deres Datter
Georg Ludvig [Krogsted] 6 Ugift deres Søn
Niels Christian [Krogsted] 5 Ugift deres Søn
Christian Michael [Krogsted] 1 Ugift deres Søn

1812
Med ancienitet fra 21 Juli 1812 tjent som Leutenant i andet Livregiment

1827
udnævnt til Branddirekteur paa Læsø, Overkrigscommissair

1834 FT
Hjørring, Læsø, Vesterø, Vesterø, en gaard, 101, FT-1834, A2769
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Georg Ludvig Krogsted 38 Gift overkrigscom: og brandirecteur
Hansine Sophie Christine f:Øilersen 27 Gift hans kone
Georgine Luderikke 6 Ugift deres barn
Ferdinand Georg 5 Ugift deres barn
Valdemar Fraugth Graah 3 Ugift deres barn
Lydia Emma Concordia 1 Ugift deres barn

1839
Hustruen dør i barselsseng

1842
Hensat I Viborg Tugt og Forbedringshuus
Viborg tugthus fangeprotokol 1835-1853 (B-204 - 59) opsl.154/4617/185/233/
Georg Ludvig Krogstad af Hjørring amt/indsat 18.12.1842/
dom 3år/løsladt 19.12.1845/
Dømt ved Læsø Birks xxxret 30.7.1841
i landsoverretten 10.1.1842
i højesteret 29.11.1842
...yderligere en svært læselig tilføjelse.
Han er tillige dømt til at få fri xxx og
xxx xxxxxxx forxxxdt i xxx... af 26 nov.1845 xxx???

1844
Hiørring Amtsraad Ved forhenværende Branddirectør her paa Øen G.L. Krogstads Hensættelse I Viborg Tugt og Forbedringshuus i Følge allernaadigste Høiesterets dom af 27 Nov.1842 er Stædets Fattigvæsen bleven nødsaget til at overtage sig hans 6 Børns Underholdning og Opdragelse, hvoraf et dog nu er confirmeret, i hvilken Anledning Fattigvæsenet til forrige Aars Udgang alt har haft en (Udgift) af 215(?) Rd. 4 M. 3Sk. Sogneforstanderskabet har 2 Gange ansøgt Hans Majestæt Kongen om Understøttelse for disse Børn, men hvilket er nægtet og Forstanderskabet derfor henvist til Amtsfattigkassen, og saaledes tillader man sig herved allerærbødigst at udbede en passende aarlig Understøttelse af bemeldte Kasse gunstbehageligt tilstaaet, idet man tillader sig at giøre opmærksom paa at Amtsfattigkassen her fra Øen i de sidste 10 Aar har haft en Indtægt af flere Hundrede Rigsbankdalere, medens den directe Fordeel af Amtskassen har indskrænket sig til noget Ubetydeligt til enkelte Fattige, hvorhen man til Oplysning tillader sig at bemærke at Fattigkassen uanseet Bidraget til bemeldte Krogstads Børn i de senere Aar er steget meget, og er saaledes for indeværende Aar paalignet med i alt 19Rd. 4M. 8Sk. 24 Td. Rug og 13 Td. Byg, hvilket om endog andre Pastorater i Forhold til Folkemængden og Hartkorn bidrager ligesaameget eller meere dog er trykkende for Beboerne her, da næsten alle ere uformuende for ei at sige fattige. Lesøe 10 April 1844 Paa Sogneforstanderskabets Vegne Hiort Formand

1845 FT
01 feb. 1845 Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark
Wiborg Kjøbstad Tugt og forbedringshuset i Viborg
Georg Ludvig Krogsted M Vides ikke Circa 60 Enkemand Ei oplyst
Forhenværende Brandiricteur paa Læsø

1848 d. 28 Marts 1848 Fremlagdes af Krogstad en Ansøgning til Hs. Majestæt Kongen saalydende:
Læsø d. 18 Marts 1848Forhenværende Branddirikteur paa Læsø, Overkrigscommissair Georg Ludvig Krogstad, ansøger underdanigst om en Pensjon Lig med en Afskediget Premierleutnant af LandEtaten, paa de i Ansøgningen allerunderdanigst anførte Grunde. Allerunderdanigst forfattet af Supplicanten G: L. Krogstad

Til Kongen
Med ancienitet fra 21 Juli 1812 har jeg tjent som Leutenant i andet Livregiment og senere ved Redouctjonen afgaaet paa Ventepenge med Overkrigscommissair Rang og med Tilladelse at bære den for denne Charge reglementeret Uniform og Armeens Feldttegn, indtil jeg i Aaret 1827 blev udnævnt til Branddirekteur paa Læsø, i hvilken Egenskab jeg har tjent indtil 1842,da jeg ved Høiesteretsdom blev fradømt mit Embede for misligt Embedsførelse Jeg har hensat som Enkemand siden 1839 med 6 uforsørgede Børn, hvilke nu Alle tillige med mig selv ere til Forsørgelse under Fattigvæsenet her paa Øen - men da Communen er i meget Betryk, en Følge af de store Fattigudgifter som samme er belagt med, saa er min allerunderdanigste Begjæring at jeg maae erholde en Pensjon Lig med en afskediget Premierleutenant af Armeen.
Allernaadigste Konge ! I Betragtning af den Stilling jeg forhen har indtaget i Samfundet, ligesom formedelst det Vidnesbyrd forlagte Udskrift af Sogneforstanderskabets Forhandlings Protocol udviser, vover jeg at haabe en allernaadigst Bønhørelse. Allerunderdanigst Georg Ludvig Krogstad
Som Bilag med denne Ansøgning fra Krogstad fulgte en Declaratjon fra det ældre Sogneforstanderskabs Beslutning under Dags Mødet, meddeles herved følgende Attest: Efter Begjæring af forrige Branddirikteur og Overkrigscommissair Krogstad, kan Sogneforstanderskabet ikke nægte ham det Vidnesbyrd, at han i den Tid af omtrent 1 Aar, han siden den ham ved allernaadigst Høiestret idømte Straf var overstaaet, har tilbragt her, har ført en saare anstændig og for hans ulykkelige Stilling passende Vandel, men i det Forstanderskabet bemærker at dette ikke af Communen fremdeles kan tillægge ham rundeligere Understøttelse end ethvert andet individ, der trænger til offentlig Hjelp, indseer det dog, at det for Krogstad er yderst trangt tillige med Hensyn paa hans tidligere Stilling, at Leve her paa de Vilkaar man nu er istand til at tilstaae ham. Det er derfor i enhver Henseende saare ønskeligt,at han maatte anbringes i en saadan Stilling, at han ved egen Virksomhed kunde fortjene sit Udkomme, og betroes Forvaltninger, som hans Evner og udvisende Ædruelighed kunde anbefale ham at røgte, men hvortil dette Sted minst synes at frembyde Leilighed.Paa Sogneforstanderskabets Vegne Læsø d.12 Januar 1847 B.C. Hiort, Formand
Omstaaende Krogstads Ansøgning til Kongen blev meddelt Ansøgningen saadan Erklæring.
Allernaadigst ! Med som Deltagelse for Supplicanten i hans ulykkelige Stilling, maa det nuværende Sogneforstanderskab dog dele det Ældres Mening, at man - foruden hans Børns Forsørgelse - ei kan tillægge ham rundeligere Understøttelse end Sognets mest værdige og mest trængende Individ modtager og dermed er tilfreds. Yderlige Bidrag anseer Kommunen sig ubeføjet til at tilstaa Supplicanten, som mange af Øens Beboere ere indtagne til Orlogstjeneste og efterlade trængende Koner og Børn til Fattigvæsenets Omsorg. Sogneforstanderskabet vover desaarsag paa gjort Anmodning derom allerunderdanigst at anbefale Supplicanten til Deres Majestæts Naade.
Sogneforstanderskabet paa Læsø den 13 April 1848
allerunderdanigst Willerup, Formand

1850 FT
København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Store Kongensgade, Store Kongesgade 222,3die sal, 33, FT-1850, B5743
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ludvig Krogstadt 52 Enke overkrigscom ?? Norge

1855 FT
København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyvester, Oliemester Jørgensens hus, , FT-1855, C6958
Georg Ludvig Krogstad 64 Enkemand pensioneret overkrigscommissær Norge

1860 FT
København, København (Staden), Frimand Kvarter, Skindergade no 5, Forhuset, Stuen, 248, FT-1860, D6340
Georg Ludvig Krogsted 69 Enkemand ?? Norge
Lydia Emma Cornelia 26 Ugift hans Barn Læsø
Hertha 24 Ugift hans Barn Læsø
Clara Ditzel 14 Ugift Tjenestepige Kjøbenhavn


Billede

Georg blev gift med Wilhelmine Augusta Goldschmidt, datter af Moses Stadthagen Goldschmidt og Golda Kalisch Goldschmidt, før 1818. Ægteskabet endte med skilsmisse før 1827. (Wilhelmine Augusta Goldschmidt blev født omkring 1796 i København, døde 24.9.1845 og blev begravet i København, mosaisk, Møllegade.)


Billede

Georg blev derefter gift med Hansine Sophie Christine Petersen før 1828. (Hansine Sophie Christine Petersen blev født omkring 1810, døde 19.12.1839 i Vesterø, Læsø og blev begravet 27.12.1839 i Vesterø, Læsø.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7.7.2017 med Legacy 8.0 fra Millennia